Portfolios 广告组合/ 广告分组

Portfolios 广告组合/ 广告分组

特点

亚马逊Portfolios 可以把一个或者多个广告活动组合到同一个Portfolio下
相同Portfolio的广告活动使用同一个预算控制
支持 SP SB 广告活动

亚马逊广告结构关系